Cách nói giờ trong tiếng Anh

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Một vài mẫu câu hỏi và trả lời về thời gian trong tiếng Anh rất thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, mặc dù không quá khó nhưng rất dễ nhầm lẫn trong cách hỏi cũng như trả lời. Vậy, chúng ta cùng ôn tập lại nhé!

  1. MẪU CÂU HỎI DÙNG ĐỂ HỎI THỜI GIAN:
  2. MẪU CÂU TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN ĐƠN GIẢN:

2.1 . QUY ƯỚC CHUNG:

Cách viết – Cách nói

15 minutes : a quarter past/a fifteen past

30 minutes : a half past/a thirty past

Giờ chuẩn, không có phút : Dùng “o’clock”

12 giờ : Ngoài cách nói bình thường, có thể dung “At noon”, “Midday”

A.M và P.M : Dùng để chỉ thời gian trước 12 giờ và sau 12 giờ

2.2 . CÁCH NÓI THỜI GIAN ĐƠN GIẢN:

a. Công thức: Số giờ + Số phút.

b. Ví dụ:

01:58 – one fifty-eight.

03:45 – three foury-five.

10:00 – ten o’clock.

05:15 – a quarter past five / a fifteen past five.

  1. MẪU CÂU TRẢ LỜI VỀ HỜI GIAN NÂNG CAO:

3.1 CÁCH NÓI GIỜ HƠN (SỐ PHÚT NHỎ HƠN 30 PHÚT):

a. Công thức: Số phút + past + Số giờ

b. Ví dụ:

07:20 – twenty past seven

10:10 – ten past ten

3.2 . CÁCH NÓI GIỜ KÉM (SỐ PHÚT LỚN HƠN 30 PHÚT):

a. Công thức: Số phút kém + to + Số giờ kém

Trong đó: Số phút kém = 60 – Số phút;

Số giờ kém = Số giờ + 1.

b. Ví dụ:

08:40 – twenty to nine

01:55 – five to two

11:45 – a quarter to twelve

Mọi thắc mắc các bạn hỏi trực tiếp, bọn mình sẽ giải đáp trong thời gian ngắn nhất nhé!