Vì sao ray trên đường sắt phải làm thành hình chữ “i”?

Tẩu hoả phải chạy trên hai thanh ray sắt đặt song song với nhau, dưới những thanh ray này, cách một khoảng nhất định đều đặt một tấm gỗ dẩy to vuông vức. Nó sẽ làm cho nền

đường có thể chịu được áp lực nặng của tẩu.