Giáo viên chủ nhiệm trong tiếng Anh là gì?

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Rất nhiều bạn thắc mắc hỏi thầy cô ở trung tâm Vietlearn rằng giáo viên chủ nhiệm hay thầy chủ nhiệm trong tiếng Anh là từ gì? Lưu ý rằng, hai từ này là như nhau nhé.

Sau đây, cô sẽ giải đáp cho các em rõ. Hiện nay, người ta dùng khá thông dụng các từ sau:

Head-master (Anh), từ này còn có nghĩa là thầy hiệu trưởng nữa nhé.

Form Teacher, hoặc homeroom teacher (Mỹ)

Nên dùng hai từ bên dưới vì nghĩa chính xác hơn và tránh gây hiểu nhầm.

Học tiếng Anh các em nên học cùng ví dụ: “ Bob was my homeroom teacher”

Sẵn đây, chị sẽ cho một số danh từ cơ bản phổ biến khác trong cùng topic với giáo viên chủ nhiệm nhé!

Pupil /ˈpjuːpl/ : học sinh

Student /ˈstuːdnt/ : sinh viên, học sinh cấp 3

teacher /ˈtiːtʃər/ : giáo viên

homeroom teacher /ˈhoʊmruːm ˈtiːtʃər/ : giáo viên chủ nhiệm

lecturer /ˈlektʃərər/ : giảng viên

headmaster /ˌhedˈmæstər/ – headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/ : hiệu trưởng – nữ hiệu trưởng

tham khảo : Tìm gia sư dạy tiếng Anh ở nhà