Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Vietlearn sẽ gửi đến bạn các từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 2 với những từ vựng liên quan đến tên các quốc gia, các quốc tịch và cách hỏi quê hương.

Unit 2 I’m from Japan

Amerian [ə’merikə] nước Mỹ

American [ə’merikən] người nước Mỹ

Viet Nam [‘vietnam] nước Việt Nam

Vietnamese [vietna’mi:z] người Việt Nam

England [‘iɳglənd] nước Anh

English [‘iηgli∫] người nước Anh

Australia [os’treilion] nước Úc

Australian [ɔs’treiljə] người nước Úc

Japan [dʒə’pæn] nước Nhật

Japanese [dʒə’pæni:z] người nước Nhật

Malaysia [ma’leizia] nước Malaysia

Malaysian [ma’leizisn] người nước Malaysia

From [from] đến từ

Nationality [næ∫ə’nælət] quốc tịch

Country [‘kʌntri] quốc gia

Với unit 2 này các bé sẽ học những từ vựng liên quan đến tên các quốc gia, quốc tịch và cách hỏi nơi chốn với người khác. Cách để học tốt tiếng Anh đối với các bé một số lưu ý học tập dưới đây: Chia thời giản biểu đối với việc học và cùng học tập chung với các bé. Việc thiết lập thời gian biểu trong học tập là điều vô cùng quan trọng, để giúp các bé nhớ lâu hơn về từ vựng cũng như tăng khả năng học. Mong muốn bổ sung từ vựng và học tập cùng Vietlearn. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết học tập tiếng Anh bổ ích tại Vietlearn nhé!

Cùng ôn lại từ vựng ở unit 1 tiếng Anh lớp 4 tại:Từ vựng ti