Hiện tương mao dẫn

Tìm hiểu hiện tượng mao dẫn

Ghi chú: Vật Lý trực quang Fanpage

Phần 1: Định nghĩa

Mao dẫn là hiện tượng nâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng bên trong các ống có bán kính trong nhỏ, khe hẹp, các vật xốp,…so với mực chất lỏng bên ngoài

Hiện tương mao dẫn
Hiện tương mao dẫn

Phần 2: Tính chất

Tính chất 1: Đường kính ống (d) càng nhỏ, độ dâng lên của mực chất lỏng (h) càng lớn.

Đường kính ống (d) càng nhỏ, độ dâng lên của mực chất lỏng (h) càng lớn
Đường kính ống (d) càng nhỏ, độ dâng lên của mực chất lỏng (h) càng lớn

Tính chất 2: Độ dâng lên của mực chất lỏng ở các chất sẽ khác nhau, phụ thuộc vào sức căng bề mặt và khối lượng riêng của chất lỏng đó

Độ dâng lên của mực chất lỏng ở các chất sẽ khác nhau, phụ thuộc vào sức căng bề mặt và khối lượng riêng của chất lỏng đó
Độ dâng lên của mực chất lỏng ở các chất sẽ khác nhau, phụ thuộc vào sức căng bề mặt và khối lượng riêng của chất lỏng đó

Phần 3. Các ví dụ thực tiễn của hiện tượng mao dẫn

Ví dụ 1: Mao dẫn xảy ra trong các mạch nhỏ bên trong cây xanh giúp đưa nước từ bên dưới lên trên nuôi cây.

Mao dẫn xảy ra trong các mạch nhỏ bên trong cây xanh giúp đưa nước từ bên dưới lên trên nuôi cây
Mao dẫn xảy ra trong các mạch nhỏ bên trong cây xanh giúp đưa nước từ bên dưới lên trên nuôi cây

Ví dụ 2: Hiện tượng mao dẫn có thể xảy ra trên các lỗ rỗng của giấy. Điều này được ứng dụng làm giấy thấm dầu, giấy hút mực.

Hiện tượng mao dẫn có thể xảy ra trên các lỗ rỗng của giấy. Điều này được ứng dụng làm giấy thấm dầu, giấy hút mực
Hiện tượng mao dẫn có thể xảy ra trên các lỗ rỗng của giấy. Điều này được ứng dụng làm giấy thấm dầu, giấy hút mực

Ví dụ 3: Hiện tượng mao dẫn có thể xảy ra ở các khe hẹp, lỗ rỗng làm tường nhà bị thấm.

Hiện tượng mao dẫn có thê xảy ra ở các khe hẹp, lỗ rỗng làm tường nhà bị thấm
Hiện tượng mao dẫn có thê xảy ra ở các khe hẹp, lỗ rỗng làm tường nhà bị thấm