Kiến thức về quang phổ qua ví dụ thực tiễn

Kiến thức về quang phổ qua ví dụ thực tiễn

Ghi chú: Vật Lý trực quang Fanpage

Phần 1: Định nghĩa

Quang phổ liên tục là một dải màu liên tục từ đỏ tới tím.

Kiến thức về quang phổ qua ví dụ thực tiễn
Kiến thức về quang phổ qua ví dụ thực tiễn

Quang phổ vạch là hệ tháng những vạch sáng riêng lẻ ngăn cách nhau nhau bởi những khoảng tối

Quang phổ vạch là hệ tháng những vạch sáng riêng lẻ ngăn cách nhau nhau bởi những khoảng tối
Quang phổ vạch là hệ tháng những vạch sáng riêng lẻ ngăn cách nhau nhau bởi những khoảng tối

Phần 2: Tính chất quang phổ

Tính chất 1: Mỗi nguyên tố có một quang phổ vạch đặc trưng.

Mỗi nguyên tố có một quang phổ vạch đặc trưng
Mỗi nguyên tố có một quang phổ vạch đặc trưng

Tính chất 2: Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.

Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục
Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục

Tính chất 3: Nguyên tố phát xạ ánh sáng nào thì sẽ hấp thụ ánh sáng đó.

Nguyên tố phát xạ ánh sáng nào thì sẽ hấp thụ ánh sáng đó
Nguyên tố phát xạ ánh sáng nào thì sẽ hấp thụ ánh sáng đó

Phần 3: Ứng dụng thực tiễn

Ứng dụng 1: Phân tích quang phổ phát ra từ một vật giúp ta biết được thành phần cấu tạo của vật đó dù nó ở rất xa như mặt trời, các ngôi sao…hay vật không thể tiếp cận trực tiếp như lò luyện.

Phân tích quang phổ phát ra từ một vật giúp ta biết được thành phần cấu tạo của vật đó dù nó ở rất xa như mặt trời, các ngôi sao…hay vật không thể tiếp cận trực tiếp như lò luyện
Phân tích quang phổ phát ra từ một vật giúp ta biết được thành phần cấu tạo của vật đó dù nó ở rất xa như mặt trời, các ngôi sao…hay vật không thể tiếp cận trực tiếp như lò luyện

Ứng dụng 2: Máy quang phổ là dụng cụ phân tích một ánh sáng phức tạp thành các ánh sáng đơn sắc.

Máy quang phổ là dụng cụ phân tích một ánh sáng phức tạp thành các ánh sáng đơn sắc
Máy quang phổ là dụng cụ phân tích một ánh sáng phức tạp thành các ánh sáng đơn sắc