Lịch tính khả năng sinh gái hay trai

Theo truyền thuyết Á châu, cách đây hàng mấy nghìn năm, do có sự ghi chép đều đặn tuổi của các cung phi, cung nữ, mỹ nhân được vua chúa vời tới cùng với ngày tháng “được ban ân sủng” (nhằm đảm bảo đúng huyết thống), người xưa đã thu được những thống kê lớn và thấy có mối liên quan giữa tuổi của người nữ (tính theo con giáp của âm lịch) và tháng thụ thai (âm lịch) với giới tính của đứa con sinh ra, và đã ghi thành một lịch tính cụ thể.

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh lịch tính nói trên là đúng hay sai.

Ngày nay, nếu lập luận theo thời sinh học (chrono-bilol-gy), chúng ta có thể suy ra rằng: Do Mặt Trăng ảnh hưởng nhiều mặt đến hoạt động của con người nên noãn của người có tuổi âm lịch nào đó, vào một tháng âm lịch nào đó, sẽ dễ chấp nhận tinh trùng XX hay tinh trùng XY, quyết định con gái hay con trai.

Với những suy nghĩ trên, và thể theo yêu cầu của một số bạn đọc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lịch tính đó (do chúng tôi thu thập được năm 1972 từ nhiều nguồn, đem so sánh các bản ghi chép thấy giống hệt, và qua ứng dụng cho một số người thân thấy có kết quả) để mọi người có thể tham khảo, đối chiếu. Trong bảng, con gái đánh dấu “-“, con trai đánh dấu “+”.

Tháng tuổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 – + – + + + + + + + + + 18 – + – + + + + + + + + + 19 + – + – – + – – – – + – 20 – + – + + + + + + – + + 21 + – – – – – – – – – – – 22 – + + – + – – + – – – – 23 + + – + + – + – + + + – 24 + – – + – + + – – – – – 25 – + + – + – + + + + + – 26 + – + – – + – + – – – – 27 – + – + – – + + + – + + 28 + – + – – – + + + + – – 29 – + – + + + + + + – – – 30 + – + – – – – – – + – + 31 + – + – – – – – – – + + 32 + – + – – – – – – – + + 33 – + – + + – – + – – – + 34 + – + – – – – – – – + + 35 + + – + – – – + – – – + 36 – + + – + – – –   – + – 37 + – + + – + – + – + – + 38 – + – + + – + – + – + – 39 + – + – + – – + – + – – 40 – + – + – + + – + – + – 41 + – + – + – + + – + – + 42 – + – + – + – + + – + + 43 + – + – + – + – + + + + 44 + – + + + + – + – + – – 45 ? + + – + – + – + – + +

Khi chọn ngày tháng thụ thai, phải chọn tháng nào mà trước đó và sau đó đều cùng dấu “gái” hay “trai”; nghĩa là phải tìm những cụm có ít nhất ba tháng liền cùng dấu, để thụ thai vào tháng ở giữa cụm. Nhớ rằng ngày tháng thụ thai cũng như tuổi của người nữ đều tính theo âm lịch; riêng về tuổi, khi cần thì tìm trong Lịch thế kỷ để được chính xác (tuổi âm lịch thường hơn tuổi dương lịch 1 năm).

Từ lịch nói trên, có thể rút ra hai nhóm khả năng: 1. Khả năng chắc có con gái 19t: Tháng 8,9. 21t: Tháng 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 22t: Tháng 10,11. 24t: Tháng 9,10,11,12. 26t: Tháng 10, 11, 12. 28t: Tháng 5. 29t: Tháng 11. 30t: Tháng 5, 6, 7, 8. 31t: Tháng 5, 6, 7, 8, 9. 32t: Tháng 5, 6, 7, 8, 9. 33t: Tháng 10. 34t: Tháng 5, 6, 7, 8, 9. 35t: Tháng 6, 10. 36t: Tháng 7. 39t: Tháng 12. 2. Khả năng chắc có con trai 17t: Tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18t: Tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20t: Tháng 5, 6, 7, 8, 12. 23t: Tháng 10. 25t: Tháng 8, 9, 10. 27t: Tháng 8, 12. 28t: Tháng 8, 9. 29t: Tháng 5, 6, 7, 8. 31t: Tháng 12. 34t: Tháng 12. 35t: Tháng 1. 42t: Tháng 12. 43t: Tháng 10, 11, 12. 44t: Tháng 4,5.

Theo chúng tôi, những tuổi và những tháng không nằm trong tóm tắt đều không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu bắt buộc thụ thai trong năm đó thì phải dựa vào những ghi chép kinh nguyệt của mình mà chọn thời điểm thụ thai đúng giữa tháng để tránh sai lệch.