Người ta chia bán cầu nước và bán cầu đất như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Chia bán cầu nước và bán cầu đất như thế nào?

Có hai cách chia: đơn giản và phức tạp.

Thế nào là chia đơn giản? Cắt từ đường xích đạo, chia trái đất thành Nam, Bắc bán cầu.

Diện tích biển của Nam bán cầu chiếm 81% tổng diện tích bán cầu, diện tích vùng nước rộng, có lúc gọi Nam bán cầu là bán cầu nước.

Diện tích lục địa của Bắc bán cầu chiếm 39% tổng diện tích bán cầu, so với diện tích lục địa của Nam bán cầu (chiếm 19%) lớn gấp đôi, nên có lúc gọi Bắc bán cầu là bán cầu đất.

Thế nào là chia phức tạp, lấy cửa sông vinala ở Tây Nam nước Pháp làm tâm, lấy bán kính trái đất để vẽ một vòng tròn, mấy mảnh đại lục của trái đất cơ bản nằm trong vòng tròn này. Diện tích lục địa nằm trong bán cầu này chiếm 47% tổng diện tích bán cầu nên gọi là bán cầu đất.

Lấy đảo Antipodes ở Đông Nam New Zealand làm tâm, cùng vẽ một vòng tròn có bán kính của trái đất, trong vòng tròn này chỉ có châu Đại Dương và châu Nam Cực, phần còn lại đều là vùng nước mênh mông, diện tích biển chiếm 91% tổng diện tích bán cầu, diện tích lục địa chỉ chiếm 9%, nên gọi bán cầu này là bán cầu nước.

Thái Bình Dương

Châu Bắc Mỹ

Châu Nam Mỹ

Đại Tây Dương

Bắc Băng Dương

Châu Á

Ấn Độ Dương Châu Phi

Thái Bình Dương

Australia

Châu Nam Mỹ

Ấn Độ Dương Châu Nam Cực