Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Quyền sở hữu trí tuệ có những đặc biệt gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền chiếm hữu của cá nhân hoặc tập thể được hưởng theo pháp luật do phát minh sáng chế về khoa học kỹ thuật hoặc trong lĩnh vực tinh thần văn học nghệ thuật. Quyền sở hữu trí tuệ thông thường bao gồm bản quyền sáng chế phát minh, bản quyền thương hiệu và bản quyền xuất bản. Quyền này có ba đặc trưng mang tính độc quyền, mang tính vùng và mang tính thời gian.

Tính độc quyền còn gọi là tính chiếm hữu riêng hoặc tính lũng đoạn; nếu không được người có quyền đồng ý thì bất cứ ai cũng không được hưởng quyền sở hữu.

Tính vùng là chỉ quyền sở hữu trí tuệ mà quốc gia nào xác nhận và bảo hộ thì chỉ có hiệu lực trong quốc gia đó.

Tính thời gian là chỉ quyền sở hữu trí tuệ có hiệu lực trong kỳ hạn qui định của pháp luật; nếu hết hạn thì quyền này hết hiệu lực.

Cùng với sự trao đổi giữa các quốc gia ngày càng phát triển, việc đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu bức thiết sử dụng vượt khỏi ranh giới quốc gia, khuynh hướng tìm kiếm sự bảo hộ của quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Từ nửa cuối thế kỷ 19 bắt đầu xuất hiện một số điều kiện quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.