CÁC TẬP HỢP SỐ

I – LÝ THUYẾT:

1. Tập hợp các số tự nhiên: a) IMG_256 b) IMG_257

2. Tập hợp các số nguyên: IMG_258

3. Tập hợp các số hữu tỷ: IMG_259 (là các số thập phân vô hạn tuần hoàn)

4. Tập hợp các số thực: IMG_260 (I là tập hợp các số vô tỷ: là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

6. Phép toán trên tập con của tập số thực .

a) Để tìm IMG_288 ta làm như sau:

– Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp IMG_289 lên trục số.

– Biểu diễn các tập IMG_290 trên trục số(phần nào không thuộc các tập đó thì gạch bỏ).

– Phần không bị gạch bỏ chính là giao của hai tập hợp IMG_291 .

b) Để tìm IMG_292 ta làm như sau:

– Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp IMG_293 lên trục số.

– Tô đậm các tập IMG_294 trên trục số.

– Phần tô đậm chính là hợp của hai tập hợp IMG_295 .

c) Để tìm IMG_296 ta làm như sau:

– Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp IMG_297 lên trục số

– Biểu diễn tập IMG_298 trên trục số(gạch bỏ phần không thuộc tập IMG_299 ), gạch bỏ phần thuộc tập IMG_300 trên trục số

– Phần không bị gạch bỏ chính là IMG_301 .

II – DẠNG TOÁN

1. Dạng 1: Cho tập hợp viết dạng tính chất đặc trưng, viết tập đã cho dưới dạng khoảng/ đoạn/ nửa khoảng. ( hoặc ngược lại)

Phương pháp giải

 1. VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp IMG_302 :

A. IMG_303 B. IMG_304

C. IMG_305 D. IMG_306

Lời giải

Chọn A

IMG_307 IMG_308

Ví dụ 2: Cho các tập hợp: IMG_309 . Hãy viết lại các tập hợp IMG_310 dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. IMG_311 .

B. IMG_312 .

C. IMG_313 .

D. IMG_314 .

Lời giải:

Chọn A.

Ta có: IMG_315 .

Ví dụ 3: Cho tập hợp: IMG_316 . Hãy viết lại tập hợp IMG_317 dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. IMG_318 . B. IMG_319 .

C. IMG_320 . D. IMG_321 .

Lời giải

Chọn A.

IMG_322

Ví dụ 4: Cho các tập hợp: IMG_323 Hãy viết lại các tập hợp IMG_324 dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. IMG_325 . B. IMG_326 .

C. IMG_327 . D. IMG_328 .

Lời giải

Chọn D.

Ta có: IMG_329

Ví dụ 5: Cho các tập hợp: IMG_330 Hãy viết lại các tập hợp IMG_331 dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. IMG_332 . B. IMG_333

C. IMG_334 D. IMG_335

Lời giải

Chọn A.

Ta có: IMG_336

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN (có chia mức độ)

NHẬN BIẾT.

  1. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp IMG_337 :

A. IMG_338 B. IMG_339

C. IMG_340 D. IMG_341

  1. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp IMG_342 :

A. IMG_343 B. IMG_344

C. IMG_345 D. IMG_346

  1. Cho tập hợp: IMG_347 :

A. IMG_348 B. IMG_349

C. IMG_350 D. IMG_351

THÔNG HIỂU.

  1. Cho các tập hợp: IMG_352 Hãy viết lại tập hợp A dưới dạng nêu tính chất đặc trưng.

A. IMG_353 B. IMG_354

C. IMG_355 D. IMG_356

  1. Cho các tập hợp: IMG_357 Hãy viết lại tập hợp A dưới dạng nêu tính chất đặc trưng.

A. IMG_358 B. IMG_359

C. IMG_360 D. IMG_361

  1. Cho tập hợp: IMG_362 :

A. IMG_363 B. IMG_364

C. IMG_365 D. IMG_366

  1. Cho tập hợp: IMG_367 :

A. IMG_368 B. IMG_369

C. IMG_370 D. IMG_371

  1. Cho tập hợp: IMG_372 :

A. IMG_373 B. IMG_374

C. IMG_375 D. IMG_376