DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

I – LÝ THUYẾT

1. Nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất đối với IMG_256 là biểu thức dạng IMG_257 trong đó IMG_258 là hai số đã cho, IMG_259 .

2. Dấu của nhị thức bậc nhất

Định lí. Nhị thức IMG_260 có giá trị cùng dấu với hệ số IMG_261 khi IMG_262 lấy các giá trị trong khoảng IMG_263 trái dấu với hệ số IMG_264 khi IMG_265 lấy giá trị trong khoảng IMG_266

a. Sử dụng bảng xét dấu (phải cùng – trái trái: với hệ số a)

IMG_267

IMG_268                         IMG_269                           IMG_270

IMG_271

IMG_272

IMG_273                 IMG_274            IMG_275

IMG_276

IMG_277                 IMG_278            IMG_279

 

b. Sử dụng trục số

● Nếu IMG_280 thì :

IMG_281

● Nếu IMG_282 thì :

IMG_283

● Minh họa bằng đồ thị

 

IMG_284

3. Một số ứng dụng.

a) Bất phương trình tích

· Dạng: IMG_285 (1) (trong đó IMG_286 , IMG_287 là những nhị thức bậc nhất.)

· Cách giải: Lập bảng xét dấu của IMG_288 . Từ đó suy ra tập nghiệm của (1).

b) Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu

· Dạng: IMG_289 (2) (trong đó IMG_290 , IMG_291 là những nhị thức bậc nhất.)

· Cách giải: Lập bảng xét dấu của IMG_292 . Từ đó suy ra tập nghiệm của (2).

Chú ý. Không nên qui đồng và khử mẫu.

c) Bất phương trình chứa ẩn trong dấu GTTĐ

· Tương tự như giải phương trình chứa ẩn trong dấu GTTĐ, ta thường sử dụng định nghĩa hoặc tính chất của GTTĐ để khử dấu GTTĐ.

· Dạng 1: IMG_293

· Dạng 2: IMG_294

 

Chú ý. Với B > 0 ta có: IMG_295 ; IMG_296 .

II – DẠNG TOÁN

1. Dạng 1: Xét dấu của nhị thức bậc nhất

A. VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Cho nhị thức bậc nhất IMG_297 . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. IMG_298 với IMG_299 . B. IMG_300 với IMG_301 .

C. IMG_302 với IMG_303 . D. IMG_304 với IMG_305

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có IMG_306 , IMG_307 .

Bảng xét dấu

 

IMG_308

IMG_309                                 IMG_310                                       IMG_311

IMG_312

IMG_313                    IMG_314                          +          

 

Vậy IMG_315 với IMG_316 .

Ví dụ 2: Các số tự nhiên bé hơn IMG_317 để IMG_318 luôn âm

A. IMG_319 . B. IMG_320 .

C. IMG_321 . D. IMG_322

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có IMG_323 IMG_324

IMG_325 , IMG_326 .

Bảng xét dấu

 

IMG_327

IMG_328                                IMG_329                                       IMG_330

IMG_331

+ IMG_332                      IMG_333

 

IMG_334 với IMG_335 .

 

Vậy IMG_336 .

Ví dụ 3: Với IMG_337 thuộc tập hợp nào dưới đây thì IMG_338 luôn âm

A. IMG_339. B. IMG_340. C. IMG_341. D. IMG_342.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có IMG_343 IMG_344

IMG_345 , IMG_346 .

Bảng xét dấu

 

IMG_347

IMG_348                                IMG_349                                       IMG_350

IMG_351

IMG_352                 IMG_353                      IMG_354

 

IMG_355 với IMG_356 .

 

Vậy IMG_357 .

Ví dụ 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số IMG_358 để IMG_359 không âm với mọi IMG_360

A. IMG_361. B. IMG_362. C. IMG_363. D. IMG_364.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

IMG_365 . IMG_366

+ Xét IMG_367 . (không thỏa)

+ Xét IMG_368 thì IMG_369 không thỏa điều kiện nghiệm đã cho.
+ Xét IMG_370 thì IMG_371 thỏa điều kiện nghiệm đã cho.
Vậy IMG_372 .

Ví dụ 5: Gọi IMG_373 là tập tất cả các giá trị của IMG_374 để IMG_375 luôn âm khi IMG_376 . Hỏi các tập hợp nào sau đây là phần bù của tập IMG_377 ?

A. IMG_378. B. IMG_379. C. IMG_380. D. IMG_381.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

IMG_382 IMG_383 IMG_384 (do IMG_385 )

Vậy IMG_386 IMG_387 .