HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số IMG_256

IMG_257 Tập xác định: IMG_258

IMG_259 Tập giác trị: IMG_260 , tức là IMG_261

IMG_262 Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng IMG_263 , nghịch biến trên mỗi khoảng IMG_264 .

IMG_265 Hàm số IMG_266 là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ IMG_267 làm tâm đối xứng.

IMG_268 Hàm số IMG_269 là hàm số tuần hoàn với chu kì IMG_270 .

IMG_271 Đồ thị hàm số IMG_272 .

IMG_273

2. Hàm số IMG_274

IMG_275 Tập xác định: IMG_276

IMG_277 Tập giác trị: IMG_278 , tức là IMG_279

IMG_280 Hàm số IMG_281 nghịch biến trên mỗi khoảng IMG_282 , đồng biến trên mỗi khoảng IMG_283 .

IMG_284 Hàm số IMG_285 là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục IMG_286 làm trục đối xứng.

IMG_287 Hàm số IMG_288 là hàm số tuần hoàn với chu kì IMG_289 .

IMG_290 Đồ thị hàm số IMG_291 .

Đồ thị hàm số IMG_292 bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số IMG_293

theo véc tơ IMG_294 .

IMG_295

3. Hàm số IMG_296

IMG_297 Tập xác định : IMG_298

IMG_299 Tập giá trị: IMG_300

IMG_301 Là hàm số lẻ

IMG_302 Là hàm số tuần hoàn với chu kì IMG_303

IMG_304 Hàm đồng biến trên mỗi khoảng IMG_305

IMG_306 Đồ thị nhận mỗi đường thẳng IMG_307 làm một đường tiệm cận.

IMG_308 Đồ thị

IMG_309

4. Hàm số IMG_310

IMG_311 Tập xác định : IMG_312

IMG_313 Tập giá trị: IMG_314

IMG_315 Là hàm số lẻ

IMG_316 Là hàm số tuần hoàn với chu kì IMG_317

IMG_318 Hàm nghịch biến trên mỗi khoảng IMG_319

IMG_320 Đồ thị nhận mỗi đường thẳng IMG_321 làm một đường tiệm cận.

IMG_322 Đồ thị

IMG_323