ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Giới hạn lượng giác

·  IMG_256 ; IMG_257  (với IMG_258 )

2. Đạo hàm các hàm số lượng giác

Đạo hàm

Hàm hợp

IMG_259

IMG_260

IMG_261

IMG_262

IMG_263

IMG_264

IMG_265

IMG_266

B – BÀI TẬP

 

DẠNG 1: TÍNH ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM BẰNG CÔNG THỨC HOẶC BẰNG MTCT

 

Câu 1. Hàm số IMG_267IMG_268 bằng:

A. IMG_269 . B. IMG_270 . C. IMG_271 . D. IMG_272 .

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

IMG_273 .

IMG_274 .

Câu 2. Cho hàm số IMG_275 Tính IMG_276 bằng:

A. IMG_277 . B. IMG_278 . C. IMG_279 . D. IMG_280 .

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

IMG_281 .

IMG_282 .

Câu 3. Cho hàm số IMG_283 . Tính IMG_284 bằng:

A. IMG_285 . B. IMG_286 . C. IMG_287 . D. IMG_288 .

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

IMG_289 .

IMG_290 .

Câu 4. Cho hàm số IMG_291 . Giá trị IMG_292 bằng:

A. IMG_293 . B. IMG_294 . C. IMG_295 . D. IMG_296 .

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

IMG_297 .

IMG_298 .

Câu 5. Cho hàm số IMG_299 . Giá trị IMG_300 bằng:

A. IMG_301 . B. IMG_302 . C. IMG_303 . D. IMG_304 .

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

IMG_305 .

IMG_306 .

IMG_307

Câu 6. Cho hàm số IMG_308 . Giá trị IMG_309 bằng:

A. IMG_310 . B. IMG_311 . C. IMG_312 . D. Không tồn tại.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

IMG_313 .

IMG_314 .

IMG_315 .

Câu 7. Xét hàm số IMG_316 . Tính giá trị IMG_317 bằng:

A. IMG_318 . B. IMG_319 . C. IMG_320 . D. IMG_321 .

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

IMG_322 .

IMG_323 .

Câu 8. Cho hàm số IMG_324 . Giá trị IMG_325 bằng:

A. IMG_326 . B. IMG_327 . C. IMG_328 . D. IMG_329 .

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

IMG_330 .

IMG_331 .

Câu 9. Cho hàm số IMG_332 . Tính IMG_333 bằng:

A. IMG_334 . B. IMG_335 . C. IMG_336 . D. IMG_337 .

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có IMG_338 .

IMG_339.

Câu 10. Cho hàm số IMG_340 . Giá trị IMG_341 là:

A. IMG_342 B. IMG_343 C. IMG_344 D. Không tồn tại.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

IMG_345