PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình sinx = sina

a) IMG_256

b) IMG_257

c) IMG_258

d) IMG_259

e) IMG_260

 

Các trường hợp đặc biệt:

IMG_261

IMG_262 IMG_263

IMG_264

 

2. Phương trình cosx = cosa

a) IMG_265

b) IMG_266

c) IMG_267

d) IMG_268

e) IMG_269

Các trường hợp đặc biệt:

IMG_270

IMG_271 IMG_272

IMG_273

 

3. Phương trình tanx = tana

a) IMG_274

b) IMG_275

c) IMG_276

d) IMG_277

e) IMG_278

Các trường hợp đặc biệt:

IMG_279 IMG_280

 

4. Phương trình cotx = cota

IMG_281

IMG_282

Các trường hợp đặc biệt:

IMG_283 IMG_284

5. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác

Có dạng IMG_285 với IMG_286 với IMG_287 là một hàm số lượng giác nào đó

Cách giải: IMG_288 đưa về phương trình lượng giác cơ bản

6. Một số điều cần chú ý:

a) Khi giải phương trình có chứa các hàm số tang, cotang, có mẫu số hoặc chứa căn bậc chẵn, thì nhất thiết phải đặt điều kiện để phương trình xác định.

* Phương trình chứa tanx thì điều kiện: IMG_289

* Phương trình chứa cotx thì điều kiện: IMG_290

* Phương trình chứa cả tanx và cotx thì điều kiện IMG_291

* Phương trình có mẫu số:

· IMG_292

· IMG_293

· IMG_294

· IMG_295

b) Khi tìm được nghiệm phải kiểm tra điều kiện. Ta thường dùng một trong các cách sau để kiểm tra điều kiện:

1. Kiểm tra trực tiếp bằng cách thay giá trị của x vào biểu thức điều kiện.

2. Dùng đường tròn lượng giác để biểu diễn nghiệm

3. Giải các phương trình vô định.

c) Sử dụng MTCT để thử lại các đáp án trắc nghiệm