BÀI SỐ 22 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Số nào sẽ thay cho dấu (?):

42.jpg

CÂU 2:

Cô bé Lọ Lem có 3 miếng thịt cần phải rán gấp mà cô bé chỉ có 6 phút để rán với 2 cái chảo, mỗi lần chỉ rán được 1 miếng trong khi đó muốn rán xong 1 mặt mất 2 phút. Ai có thể rán giúp cô bé Lọ Lem?

CÂU 3:

A bơi nhanh hơn B, nhưng chậm hơn C. D thường bơi nhanh hơn B, đôi khi nhanh hơn A, nhưng không bao giờ nhanh hơn C. Vậy, ai là người bơi nhanh nhất?

CÂU 4:

Tìm 1 số có 4 chữ số, biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi trừ đi 1004 thì kết quả nhận được là số có 4 chữ số viết bởi các chữ số như chữ số ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 22

CÂU 1:

144.jpg

Điền số 4 vào dấu chấm hỏi

A + D = B + E + C

CÂU 2:

Bài giải:

Ba miếng thịt có 6 mặt cần rán! Gọi chảo 1 rán miếng 1 và chảo 2 rán miếng thứ 2

Lần 1: Mất 2 phút được 2 mặt của 2 miếng thịt.

Lần 2: Ta bỏ miếng thứ 1 ra khỏi chảo 1, thay vào đó miếng 3. Lật mặt miếng thịt chảo thứ 2 mất thêm 2 phút ta được 1 miếng rán xong và 2 miếng rán được 1 mặt.

Lần 3: Cứ thế bỏ 2 mặt chưa rán còn lại vào rán.

Xong! Bây giờ ta mang ra tặng cô bé Lọ Lem thôi, mất đúng 6 phút nhé!

CÂU 3:

Người bơi nhanh nhất là C.

CÂU 4:

Đáp số: 2003 x 2 – 1004 = 3002