BÀI SỐ 28 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Một người quản lý trong sở thú cho các con vật ăn mỗi buổi sáng, anh ta có thời khóa biểu riêng.

Bạn có thể cho biết thứ tự con nào được ăn trước hay không nếu:

  1. Con hươu cao cổ đã được cho ăn trước con ngựa vằn, nhưng sau con khỉ.
  2. Con gấu thì được ăn trước con khỉ.
  3. Con sư tử thì được ăn sau con ngựa vằn.

Và có những con vật như sau: con gấu, con hươu cao cổ, con sư tử, con khỉ và con ngựa vằn.

Thời khóa biểu là: 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30

CÂU 2:

Một con cộng một con thì được 1 con, 2 con cộng với 5 con cũng ra 1 con. Hỏi con đó là con gì?

CÂU 3:

Vừa chơi vừa học

3 ô hàng dọc

3 ô hàng ngang

Cộng cho rõ ràng

3 ô đường chéo

Cộng sao cho khéo

Kẻo trật kẻo sai

Thi ai hơn ai

Tổng ra bằng mấy

Đây thi với ấy

Em thách đố anh

Tay lẹ miệng lanh

Hô nhanh đáp số.

159 164 157
158 160 162
163 156 161

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 28

CÂU 1:

Bài giải:

– 6 : 30: gấu

– 6 : 45: khỉ

– 7 : 00: hươu cao cổ

– 7 : 15: ngựa

– 7 : 30: sư tử.

CÂU 2:

Đáp số: con số 0.

CÂU 3:

Bài giải:

1/ 3 ô hàng dọc

159 + 158 + 163 = 480

164 + 160 + 156 = 480

157 + 162 + 161 = 480

2/ 3 ô hàng ngang

159 + 164 + 157 = 480

158 + 160 + 162 = 480

163 + 156 + 161 = 480

3/ 3 ô đường chéo

159 + 160 + 161 = 480

157 + 160 + 163 = 480