BÀI SỐ 11 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình nào trong 4 hình phía dưới phải điền vào ô trống để hợp lôgic?

24.jpg

CÂU 2:

Có 13 hòn bi, trong đó có 01 hòn bi có trọng lượng khác với các hòn bi còn lại. Hãy xác định hòn bi đó chỉ trong 3 lần cân (cân hai đĩa).

Lưu ý: Hòn bi này chưa biết nặng hay nhẹ hơn các hòn bi khác.

CÂU 3:

Chia đều 100 quyển vở

Thưởng 12 nữ, 8 nam

Mỗi bạn học giỏi, siêng làm

Được mấy quyển vở, mau tham khảo liền?

Đố nhi đồng, đố thiếu niên

Em ngoan thi với bạn hiền đáp đi.

CÂU 4:

Andy luôn nói dối vào ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 nhưng luôn luôn trung thực vào những ngày còn lại của tuần lễ. Trong khi đó David luôn nói dối vào thứ 7, chủ nhật, thứ 2 nhưng luôn trung thực vào những ngày còn lại của tuần lễ.

Một ngày nào đó cả hai người cùng nói: “hôm qua tôi đã nói dối”. Theo các bạn đó là thứ mấy trong tuần?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 11

CÂU 1:

Ô nào cũng có 2 hình giống nhau nhưng một hình màu trắng và một hình màu đậm nên hình 4 điền vào ô trống là hợp lôgic.

119.jpg

CÂU 2:

Lần cân thứ nhất: đặt mỗi bên đĩa cân 4 hòn bi.

  • Nếu cân không thăng bằng:

– Gọi 4 hòn bi bên nặng là 1, 2, 3, 4.

4 hòn bi bên nhẹ là 5, 6, 7, 8.

– 5 hòn bi ở ngoài sẽ là những hòn bi chuẩn, gọi là 9, 10, 11, 12, 13

– Đem cân lần 2: Lấy các hòn bi 1, 2, 3, 5, 6 cân với các hòn bi 4, 9, 10, 11, 12

+ Nếu khối lượng của các hòn bi:

1+ 2+ 3+ 5 + 6 < 4+ 9 + 10 + 11 + 12

=> Hòn bi cần tìm là 1 trong số 3 hòn bi sau: hòn bi 4 (nặng hơn), hòn bi 5 (nhẹ hơn), hòn bi 6 (nhẹ hơn).

Hòn bi cần tìm không thể nằm trong các hòn bi 1, 2, 3 vì ở lần cân 1 chúng nằm ở bên nặng, lần cân 2 nằm ở bên nhẹ.

Cân 2 hòn bi 5 và 6

+ Nếu khối lượng là:

– 5 = 6 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 4

– 5 < 6 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 5

– 5 > 6 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 6

+ Nếu khối lượng của các hòn bi

1+ 2 + 3+ 5 + 6 = 4 + 9 + 10 + 11 + 12 (cân thăng bằng)

=> Hòn bi cần tìm là hòn bi nhẹ hơn và là 1 trong số 2 hòn bi sau: hòn bi 7 và 8.

Đem cân 2 hòn bi 7 và 8, hòn bi nào nhẹ hơn là hòn bi cần tìm.

+ Nếu khối lượng của các hòn bi:

1+ 2+ 3+ 5 + 6 > 4 + 9 + 10 + 11 + 12

=> Hòn bi cần tìm là hòn bi nặng hơn trong số 3 hòn bi sau: hòn bi 1, 2, và 3

Hòn bi cần tìm không thể là các hòn bi 4, 5 và 6 vì trong 2 lần cân trên, một lần chúng ở bên nặng, một lần ở bên nhẹ.

– Cân 2 hòn bi 1 và 2

+ Nếu khối lượng là:

– 1 > 2 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 1

– 1 < 2 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 2

– 1 = 2 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 3

  • Nếu cân thăng bằng thì khối lượng của các hòn bi:

1+ 2 + 3+ 4 = 5 + 6 + 7 + 8

=> Hòn bi cần tìm nằm trong số 5 hòn bi 9, 10, 11, 12, 13

– Đem cân lần 2: Lấy các hòn bi 1, 2, 3 cân với các hòn bi 9, 10, 11

+ Nếu khối lượng các hòn bi:

1+ 2 + 3 = 9 + 10 + 11 (cân thăng bằng)

=> Hòn bi cần tìm là hòn bi 12 hoặc 13

– Cân 2 hòn bi 11 và 12

+ Cân không thăng bằng thì khối lượng 2 hòn bi: 1 ≠ 12

=> Hòn bi cần tìm là hòn bi 12.

+ Cân thăng bằng thì khối lượng 2 hòn bi: 1 = 12

=> Hòn bi cần tìm là hòn bi 13.

+ Nếu khối lượng của các hòn bi

– 1 + 2 + 3 > 9 + 10 + 11

=> Hòn bi cần tìm là hòn bi nhẹ hơn nằm trong số các hòn bi 9, 10 và 11.

– Cân 2 hòn bi 9 và 10

+ Nếu khối lượng là:

– 9 < 10 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 9

– 9 > 10 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 10

– 9 = 10 => Hòn bi cần tìm là hòn bi 11

+ Nếu khối lượng của các hòn bi:

1 + 2 + 3 < 9 + 10 + 11

=> Hòn bi cần tìm nằm trong số các hòn bi 9, 10, 11

CÂU 3:

Bài giải:

Tổng số bạn được thưởng là:

12 + 8 = 20 (bạn)

Số vở mỗi bạn được thưởng là:

100 : 2 = 5 (quyển)

Đáp số: 5 quyển vở.

CÂU 4:

Bài giải:

Nếu ngày đó là:

Chủ nhật: David sẽ nói “Hôm qua tôi nói thật”

(Nói dối) => không đúng với giả thiết.

Thứ 2: David sẽ nói “Hôm qua tôi nói thật”

(Nói dối) => không đúng với giả thiết.

Thứ 3: Andy sẽ nói “Hôm qua tôi nói thật”

(Nói thật) => không đúng với giả thiết.

Thứ 4: David sẽ nói “Hôm qua tôi nói thật”

(Nói thật) => không đúng với giả thiết.

Thứ 5: Andy sẽ nói “Hôm qua tôi nói thật”

(Nói dối. Thật sự, hôm thứ 4, Andy nói dối)

=> không đúng với giả thiết.

Thứ 6: David sẽ nói “Hôm qua tôi nói thật”

(Nói thật) => không đúng với giả thiết.

Thứ 7: Andy sẽ nói “Hôm qua tôi nói dối” (nói thật)

=> đúng với giả thiết.

Và David sẽ nói “Hôm qua tôi nói dối” (nói dối)

=> Đúng với giả thiết.

Vậy đó là ngày thứ 7.