BÀI SỐ 19 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Em sẽ chọn hình nào?

37.jpg

CÂU 2:

Một đống thóc ở giữa sân, tự ta xúc đi 40kg hỏi còn lại bao nhiêu kg?

CÂU 3:

Có 1 người ngư dân đang bắt cá trên thuyền nhưng anh ta lại muốn rửa tay mà tay anh ta cách mặt nước 5cm sau 5 phút mặt nước lại dâng lên 1cm. Hỏi sau bao lâu anh ta mới rửa tay được? (Không được dùng vật dụng gì để hạ thuyền xuống)

CÂU 4:

Hãy điền số tiếp theo vào dãy số sau:

1, 4, 9, 16……

1, 2, 3, 5……

0, 6, 24, 60…….

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 19

CÂU 1: CHỌN HÌNH D

136.jpg

Hình bên trái dịch chuyển lên phần trên của hai hình bên cạnh. Hai hình bên cạnh vẫn nằm dưới nhưng xoay theo chiều kim đồng hồ.

CÂU 2:

Đây là một bài toán mẹo

Tự ta nói lái thành tạ tư. Sau khi xúc 40kg còn lại 140 – 40 = 100kg.

CÂU 3:

Chẳng khi nào người ngư dân rửa tay được cả vì nước dâng lên thuyền cũng dâng lên.

CÂU 4:

Bài giải:

  • Vì 1, 4, 9, 16,… 25

1 = 1 x 1

4 = 2 x 2

9 = 3 x 3

16 = 4 x 4

Vậy số tiếp theo là 25

Vì 25 = 5 x 5

  • 1, 2, 3, 5,… 7

7 là số nguyên tố tiếp theo

  • 0, 6, 24, 60,… 120

Vì: 0 = 0 x 1 x 2

6 = 1 x 2 x 3

24 = 2 x 3 x 4

60 = 3 x 4 x 5

120 = 4 x 5 x 6.